Management

Sverigesvej 9
DK – 8700 Horsens
Tlf: +45 75 62 22 88
E-mail: hai@hai.dk 

VAT no. DK33758111

Mandag – Torsdag
kl. 7.30 – 16.00

Fredag
kl. 8.00 – 15.30

Stock delivery

Færøvej 4
DK – 8700 Horsens
Tlf: +45 75 62 22 88
E-mail: hai@hai.dk

 

Mandag – Torsdag
kl. 7.00 – 15.15

Fredag
kl. 7.00 – 14.45

Delivery of goods

Færøvej 4
DK – 8700 Horsens
Tlf: +45 75 62 22 88
E-mail: hai@hai.dk

 

Mandag – Torsdag
kl. 6.00 – 17.30

Fredag
kl. 7.00 – 16.00