Salgs og leveringsbetingelser for A/S HAI Horsens:

 1 Generelt.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (“betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra A/S HAI Horsens (“HAI”), med mindre andet skriftligt er accepteret af HAI. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

 2 Tilbud og prisoverslag.

Skriftligt tilbud fra HAI er, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, gældende 2 mdr. fra tilbudsdato. Købers skriftlige accept af tilbuddet skal være HAI i hænde inden acceptfristens udløb. Køber er ansvarlig for, at kravspecifikationen vedr. tilbudsanmodningen er fyldestgørende, og indeholder de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger.

Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for HAI, uanset hvor meget den endelige pris må afvige fra overslaget.

 3 Ordre.

Ved ordreafgivning er køber ansvarlig for, at der foreligger en rekvisition indeholdende fyldestgørende oplysninger om behandlingen, herunder men ikke begrænset til My-lag, placering af ophængsmærker, samt øvrige overfladekrav til sælgeren. HAI forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige ændringer i behandlingsmåden generelt. Alle tekniske specifikationer afgivet af HAI er således med forbehold for sådanne ændringer.

 4 Priser.

Aftalte priser er eksklusiv emballage samt den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og eventuelle pålagte særskatter. HAI forbeholder sig ret til at forhøje prisen som følge af udefra kommende omkostningsforøgelser, herunder men ikke begrænset til forøgelser i skatter og afgifter, som HAI ingen mulighed har for at påvirke. Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder priserne ab fabrik.

 5 Forsikringer.

HAI har alene tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring uden speciel dækning for de af køber leverede emner. Køber er således forpligtet til selv at drage omsorg for, at fornøden forsikring mod skader på eller bortkomst af emner i HAI’ s besiddelse er tegnet.

 6 Betaling.

Betalingsbetingelserne er netto kontant såfremt intet andet aftalt. Ved forsinket betaling beregnes kr. 50 i rykkergebyr pr. fremsendt rykker samt 1½ % morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

 7 Leveringstid.

Leveringstiden fastsættes individuelt. Leveringstiden regnes fra modtagelse af købers ordre/emne, dog tidligst fra det tidspunkt HAI har modtaget alle specifikationer, herunder alle oplysninger vedr. behandlingen samt dimensioner og antal. Såfremt disse specifikationer ikke er modtaget ved ordremodtagelsen, regnes leveringstiden fra det tidspunkt HAI har modtaget disse. HAI’s omkostninger ved opmagasinering af købers emner, kan faktureres køber, såfremt køber ikke afhenter emnerne senest 8 dage efter, at disse er stillet til

købers disposition for afhentning. Uanset om leveringstiden må overskrides, har køber ikke ret til at hæve den indgåede aftale, forinden leveringsfristen er overskredet med 30 dage. Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Køber kan ikke rette nogen erstatningskrav mod HAI i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

 8 Spild.

Der må påregnes et spild på mellem 1% og 3 % ved større ordrer. Køber kan ikke gøre krav gældende i den anledning.

 9 HAI’s ansvar og købers forpligtigelse.

HAI er ikke ansvarlig for, hvorvidt en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål. Ej heller er HAI ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor køber, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning.

Såfremt et emne viser sig ikke kunne behandles, uanset af hvilken årsag, betaler køber for forsøget herpå i form af medgået tid og anvendte materialer.

HAI´s risiko for en leverance ophører, når denne overgives til fragtfører med henblik på videre transport til køber.

Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte. Vil køber reklamere over leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor HAI. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er konstateret,

dog senest inden 14 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber køber samtlige mangelsbeføjelser. Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende colli, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegnelse herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangelsbeføjelser. Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som HAI er ansvarlig for, er HAI altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved genbehandling.

Hvis genbehandling sker, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod HAI. Hvis HAI ikke er i stand til at genbehandle, har køber krav på tilbagebetaling af det fakturerede beløb. Ukyndig behandling, transport samt opbevaring af leverede emner, foretaget af køber, berettiger ikke til erstatning fra HAI.

HAI er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. HAI’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbsmæssigt overstige DKK 100.000.

 10. Force Majeure.

HAI er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som HAI er uden indflydelse på som følge af force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af HAI’s produktionsapparat. Force majeure hos en af HAI antaget underleverandør har i forholdet mellem køber og HAI samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos HAI selv. HAI har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

 11 Returvarer.

Har HAI accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for HAI’s regning, forudsat at køber overholder HAI’s vejledning vedrørende emballering og forsendelse. Returvarer skal returneres til HAI i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved HAI’s fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som HAI har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

 12 Produktansvar.

Produktansvaret reguleres i henhold til pkt. 36 i NL92, idet dog det indbyrdes forhold mellem køber og HAI i henhold til pkt. 36, sidste punktum, afgøres efter pkt. 13 i betingelserne.

HAI’s ansvar kan beløbsmæssigt aldrig overstige DKK 100.000.

13 Værneting m.v.

Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole med Retten i Horsens som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

 14 Anden regulering.

International købelov nr. 733 af 7. December 1989 skal ikke være gældende mellem parterne. Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser i national og international lovgivning – herunder men ikke begrænset til den danske købelov. I øvrigt gælder almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektronisk udstyr, NL 92, idet betingelserne går forud herfor.